ارزیابی سامانه‌های زیست‌سنجی

روش‌های دریافت اثر انگشت

شناسایی از طریق کارت بیومتریک

کارت مایفر MIFARE CARD

مبانی سامانه‌های تشخیص چهره