نرم افزار ها

نرم افزار صندوق امانات

نرم افزار صندوق امانات

این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان بانک و وکلای آنها، برای استفاده از صندوق امانت و نیز مدیریت درخواستها و موجودی شعب را برعهده دارد.
این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، بانکها و موسسات مالی را یاری می کند.

نرم افزارکنترل تردد

نرم افزارکنترل تردد

این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل امنیت تردد افراد در مکانهای مختلف سازمان را برعهده دارد.
این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها را در کنترل امنیت تردد افراد و دسترسی تردد به محلهای مجاز یاری می کند. در این سیستم با تعریف مکانهای کنترل تردد و تعریف افراد مجاز برای دسترسی به این مکانها و نیز زمانهای مجاز تردد، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج افراد، صلاحیت ورود را احراز کرده و سابقه تردد را در سیستم نگه می دارد.

نرم افزارکنترل پارکینگ

نرم افزارکنترل پارکینگ

این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه کنترل تردد خودروها در پارکینگهای خصوصی را برعهده دارد.
این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، سازمان ها و برجهای مسکونی و اداری را در کنترل امنیت تردد خودروهای مجاز و یا میهمان یاری می کند. در این سیستم با تعریف خودروهای مجاز، و ارسال داده های امنیتی به دستگاهها کنترل تردد، درزمان ورود و یا خروج خودروها، صلاحیت تردد را احراز کرده و اجازه تردد خودرو را بصورت اتوماتیک صادر کرده و سابقه تردد را در سیستم نگه می دارد.