قراردادن یا برداشت اسناد و مدارک و سایر اشیا توسط مشتری

قراردادن یا برداشت اسناد و مدارک و سایر اشیا توسط مشتری