سپید سیستم در سال 1392

پروژه حضور و غیاب بانک ملت