سپید سیستم در سال 1394

تولید نرم افزار سپید استار

پیاده سازی کنترل تردد بصورت match on server