سپید سیستم در سال 1395

تولید نرم افزار صندوق امانات