سپید سیستم در سال 1389

تاسیس شرکت سپید سیستم شریف