سپید سیستم در سال 1390

پروژه حضور و غیاب بانک مهر

پروژه حضور و غیاب موسسه نور