سپید سیستم در سال 1393

پروژه تجهیز صندوق امانات بانک پاسارگاد

پروژه تجهیز صندوق امانات بانک ملل

پروژه تجهیز صندوق امانات بانک شهر